Система за отчитане на научната и
експертната дейност в БАН

        Личните данни в системата SONIX се обработват и съхраняват на договорно основание (въз основа на трудов договор), съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), поради което за обработването и съхранението на лични данни в система SONIX не се изисква предварително съгласие. Администраторът на лични данни извършва оценка на въздействие на дейностите, свързани с обработването на лични данни, преди да започне самото обработване. Съхраняването, обработването и предоставянето на лични данни, се извършва в съответствие с действащото българско законодателство и принципите на Регламента – информираност, достъп до собствените лични данни, коригиране, изтриване на личните данни, ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, преносимост, възражение спрямо обработването на собствените лични данни и др. Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират.